การคืนเงิน การแข่งขันลดน้ำหนักและนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทจะทำการคืนเงินก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครเข้าคอร์สครบระยะเวลาที่ได้ซื้อไว้จนครบถ้วนขึ้นไป และได้ทำตามกฎที่วางไว้ตามส่วนที่ 1 ทุกวันอย่างเคร่งครัด และหากพบว่ามีการฝ่าฝืน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น โดยผู้สมัครที่ต้องการเงินคืนจะต้องทำให้ได้ตามข้อกฎหนดต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ผู้สมัครจะต้องทำตามกิจกรรมที่สั่งอย่างต่อเนื่องและรายงานทุกครั้ง
1. ส่งภาพการกินทุกมื้อ และ น้ำทุกแก้ว เข้ามาทางกลุ่ม ออกจากความเป็นหมูและกินตามข้อกำหนดที่เขียนเอาไว้อย่างเคร่งครัด
2. ออกกำลังกายตามคลิปประจำวัน โดย มีการออก Warmup และ Cooldown ทุกครั้ง
3. มีบันทึกการกินส่งแนบในกลุ่มทุกวันพร้อมกับภาพคลิปออกกำลังกาย หรือ
อาหารมื้อสุดท้ายที่โพสในกลุ่ม โดยจะต้องโพสในกลุ่ม “ออกจากความเป็นหมู-ดูแลให้ลดจริง” หรือกลุ่มที่ได้กำหนดไว้ตามที่มีการตกลงในการซื้อขาย
หมายเหตุ การส่งภาพทาง line facebook messenger หรือช่องทางอื่นนอกจากที่กำหนด ไม่ถือว่าเป็นการส่งการบ้านและรายงาน ทั้งถือว่าเป็นการผิดกฎ

ส่วนที่ 2 ผู้สมัครจะต้องอยู่ในสภาวะทุกข้อ ต่อไปนี้
1. มีมวลไขมันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม นับจากวันแรกถึงวันสุดท้ายที่เข้าคอร์ส โดยจะต้องมีตารางเปรียบเทียบการวัดจากอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ เช่น Tanita หรือที่สามารถพิมพ์สลิปออกมาได้อย่างละเอียด สามารถให้ทาง Fitness ใกล้บ้านชั่งให้ได้ (หากมี) และจะต้องแนบ Slip ข้อมูลร่างกายส่งให้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่เข้ากลุ่ม และอีกครั้ง ก่อนหมดคอร์สหนึ่งวัน ส่งช้า ลืมส่ง ส่งไม่ทัน ส่งแล้วไม่ถึง ไม่ได้รับภายในกำหนด ถือว่าผิดสัญญาและเป็นโมฆะ
2. สัดส่วนเพิ่มขยายใหญ่จากวันแรกที่วัด รอบอก รอบเอว รอบต้นแขน รอบต้นขา รอบน่อง โดยไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อ และ/หรือ ค่าของมวลกล้ามเนื้อไม่ได้เพิ่มขึ้นจากการชั่งเครื่องวิเคราะห์

หากผู้สมัครทำครบตามข้อ 1-3 ในส่วนที่ 1 อย่างครบถ้วนถูกต้องและมีสภาวะตามส่วนที่ 2 โดยมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ทั้งในทางปฏิบัติและทางกฎหมาย และผ่านการพิสูจน์และการตรวจสอบโดยทีมงาน ออกจากความเป็นหมู แล้ว บริษัทจะทำการโอนเงินค่าสมัครคืนทั้งหมด พร้อมให้เงินอีก 2,000 บาท เป็นค่าเสียเวลา

#การคืนเงิน
บริษัทจะโอนเข้าบัญชีของผู้สมัครภายใน30วัน นับแต่วันที่ทีมงานได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด หมายเหตุ ข้อสัญญา เงื่อนไขต่างๆ ทางบริษัทสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร โดยให้ผู้สมัครไม่เสียสิทธิหากได้ทำตามที่กำหนดทุกข้อก่อนมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อกฎหมาย
1.หากมีการนำข้อมูลใดๆจากในนี้ ไปทำการแชร์ ส่งต่อ หรือใช้งานใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ทางบริษัท จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุด
2.สมาชิกรายใดทำผิดกฎ บริษัทจะยกเลิกการเป็นสมาชิกและให้ออกจากกลุ่ม โดยไม่มีการคือเงินใดๆทุกกรณี และไม่ตัดสิทธิที่บริษัทจะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม ถ้าหากมี
3.สมาชิกยอมรับและยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกที่ได้ให้ไว้กับบริษัทได้ในทุกกรณี

การแข่งขันลดน้ำหนักชิงเงินรางวัล

การแข่งขันลดน้ำหนักชิงเงินรางวัลจะเป็นการแข่งขันในช่วงเวลาที่กำหนด โดยผู้สมัครจะต้องทำการชำระค่าบริการตามที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง หากไม่ได้มีการชำระค่าบริการสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน หรือ เต็มจำนวนในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าการแข่งขันนี้เป็นโมฆะ และจะไม่ได้นับว่าตัวผู้สมัครได้เข้าร่วมการแข่งขันและทางผู้สมัครยินดีที่จะไม่เรียกร้องการคืนเงินใดๆ

บริษัทจะทำการมอบเงินรางวัลก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครเข้าแข่งขันในคอร์สได้ครบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วนในเวลาและกติกาที่กำหนดโดยฝ่ายการตลาดของบริษัทตามที่ได้มีการประกาศไว้ในช่องสนทนา, หน้า facebook page หรือ ใน facebook page post และได้ทำตามกฎที่วางไว้ตามส่วนที่ 1 และ 2 ทุกวันอย่างเคร่งครัด และหากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฎิบัติตาม ทางผู้สมัครยินดีที่จะไม่เรียกร้องการคืนเงิน หรือบังคับให้บริษัททำการมอบเงินรางวัลใดๆทั้งสิ้น

ส่วนที่ 1 ผู้สมัครจะต้องทำตามกิจกรรมที่สั่งอย่างต่อเนื่องและรายงานทุกครั้ง
1. ส่งภาพการกินทุกมื้อ และ น้ำทุกแก้ว เข้ามาทางกลุ่ม ออกจากความเป็นหมูและกินตามข้อกำหนดที่เขียนเอาไว้อย่างเคร่งครัด
2. ออกกำลังกายตามคลิปประจำวัน โดย มีการออก Warmup และ Cooldown ทุกครั้ง
3. มีบันทึกการกินส่งแนบในกลุ่มทุกวันพร้อมกับภาพคลิปออกกำลังกาย หรือ
อาหารมื้อสุดท้ายที่โพสในกลุ่ม โดยจะต้องโพสในกลุ่ม “ออกจากความเป็นหมู-ดูแลให้ลดจริง” หรือกลุ่มที่ได้กำหนดไว้ตามที่มีการตกลงในการซื้อขาย
หมายเหตุ การส่งภาพทาง line facebook messenger หรือช่องทางอื่นนอกจากที่กำหนด ไม่ถือว่าเป็นการส่งการบ้านและรายงาน ทั้งถือว่าเป็นการผิดกฎ

ส่วนที่ 2 ผู้สมัครจะต้องทำกิจกรรมให้ได้ทุกข้อ ต่อไปนี้
1. มีการชั่งวัดมวลน้ำหนักและมวลกล้ามเนื้อด้วยอุปกรณ์ที่เป็นสากล ทุกๆ 7 วัน โดยจะต้องมีตารางเปรียบเทียบการวัดจากอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ เช่น ยี่ห้อ Tanita หรือที่สามารถพิมพ์สลิปออกมาได้อย่างละเอียด สามารถให้ทาง Fitness ใกล้บ้านชั่งให้ได้ (หากมี) และจะต้องแนบ Slip ข้อมูลร่างกายส่งให้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่เข้ากลุ่ม และอีกครั้ง ก่อนหมดระยะเวลาการแข่งขันหนึ่งวัน ส่งช้า ลืมส่ง ส่งไม่ทัน ส่งแล้วไม่ถึง ไม่ได้รับภายในกำหนด ถือว่าผิดสัญญาและเป็นโมฆะ
2. ไม่มีการอดอาหาร หรือ มีการใช้ยาหรืออาหารเสริมเข้าช่วยเพื่อให้ลดน้ำหนักได้ หรือ มีการจงใจทุจริต หรือมีการใช้กลอุบายเพื่อทำให้ตัวเลขน้ำหนักเปลี่ยนหรือมีเจตนาที่จะใช้ช่องโหว่ของกติกาในการได้มาซึ่งชัยชนะ

หากผู้สมัครทำครบตามข้อ 1-3 ในส่วนที่ 1 อย่างครบถ้วนถูกต้อง ผู้สมัครทำในส่วนที่ 2 โดยมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ทั้งในทางปฏิบัติและทางกฎหมาย* และผ่านการพิสูจน์และการตรวจสอบโดยทีมงานออกจากความเป็นหมูว่าถูกต้องตามกฎกติกาที่ได้ประกาศไว้ในช่องสนทนา, หน้า facebook page หรือ ใน facebook page postแล้ว บริษัทจะมอบเงินรางวัลให้ตามที่ได้กำหนดไว้

*ทางบริษัทสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรืออนุโลมกฎในบางข้อได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจำเป็นของตัวผู้สมัคร โดยทางบริษัทจะทำการพิจารณาเป็นรายบุคคล

#การจ่ายเงินรางวัล
บริษัทจะโอนเข้าบัญชีของผู้สมัครภายใน30วัน นับแต่วันที่ทีมงานได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด หมายเหตุ ข้อสัญญา เงื่อนไขต่างๆ ทางบริษัทสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร โดยให้ผู้สมัครไม่เสียสิทธิหากได้ทำตามที่กำหนดทุกข้อก่อนมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดทุกประการ หากมีการร้องเรียนหรือตอบโต้ ทางผู้สมัครยินดีที่จะออกจากการแข่งขันและตัวผู้สมัครจะทำการคืนเงินรางวัลหากได้รับไปแล้วภายใน 15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเงิน และไม่ทำการฟ้องร้องหรือร้องเรียนใดๆต่อบริษัท และหากบริษัทพบเจอว่ามีการเล่นกลโกงหรือทุจริตใดๆในภายหลัง ตัวผู้สมัครจะทำการคืนเงินรางวัลทั้งหมดภายใน 15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเงิน

#ส่วนข้อกฎหมาย
1.หากมีการนำข้อมูลใดๆจากในนี้ ไปทำการแชร์ ส่งต่อ หรือใช้งานใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ทางบริษัท จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุด
2.สมาชิกรายใดทำผิดกฎ บริษัทจะยกเลิกการเป็นสมาชิกและให้ออกจากกลุ่ม โดยไม่มีการคือเงินใดๆทุกกรณี และไม่ตัดสิทธิที่บริษัทจะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม ถ้าหากมี
3.สมาชิกยอมรับและยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกที่ได้ให้ไว้กับบริษัทได้ในทุกกรณี

เนื้อหาของคุณในบริการของเรา

บริการของเราบางอย่างอนุญาตให้คุณอัปโหลด ส่งเนื้อหามาให้ จัดเก็บ ส่งหรือรับเนื้อหาได้ คุณยังคงความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่คุณถือสิทธิ์ในเนื้อหานั้นๆ สรุปโดยย่อคือ อะไรที่เป็นของคุณจะยังเป็นของคุณต่อไป

เมื่อคุณอัปโหลด ส่งเนื้อหามาให้ จัดเก็บ ส่งหรือรับเนื้อหามายังหรือผ่านบริการของเราหรือพื้นที่การบริการของเราทั้ง facebook group, line group, website หรือช่องทางต่างๆ ถือว่าคุณได้อนุญาตให้ ออกจากความเป็นหมู และ บริษัทริน แอนด์ ริน ซัพพลาย รวมถึงบริษัทในเครือของเรา (และผู้ที่เราทำงานด้วย) มีสิทธิ์ในเนื้อหาของคุณ ไม่ว่าที่ใดในโลก ในการใช้ โฮสต์ จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข สร้างงานต่อยอดเนื้อหาของคุณ (เช่น งานการแปลภาษา การปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เราทำเพื่อให้เนื้อหาของคุณสามารถใช้งานได้ดีขึ้นร่วมกับบริการของเรา) สื่อสาร เผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ และแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว สิทธิ์ที่คุณให้ในสัญญาอนุญาตเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อันจำกัดในการดำเนินการ การโปรโมต และการปรับปรุงบริการของเรา และเพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ สัญญาอนุญาตนี้จะยังคงมีผลแม้ว่าคุณจะหยุดการใช้บริการของเราแล้วก็ตาม (ตัวอย่างเช่น ภาพรีวิวหรือภาพต่างๆที่คุณได้ลงไว้ในพื้นที่การให้บริการของเรา) บริการบางอย่างอาจให้วิธีการในการเข้าถึงและนำเนื้อหาออกซึ่งถูกจัดหาให้กับบริการนั้นๆ นอกจากนี้ บริการบางอย่างของเรายังมีข้อกำหนดหรือการตั้งค่าที่ทำให้การใช้เนื้อหาของเราที่ส่งให้กับบริการเหล่านั้นมีขอบเขตที่แคบลง ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการให้สัญญาอนุญาตนี้แก่เราสำหรับเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งไปยังบริการของเรา

การปรับเปลี่ยนและการยุติการให้บริการของเรา

เราทำการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบริการของเราอย่างสม่ำเสมอ เราอาจเพิ่มหรือนำระบบการทำงานหรือคุณลักษณะบางอย่างออก และเราอาจระงับหรือหยุดให้บริการใดบริการหนึ่งโดยสิ้นเชิง

คุณสามารถหยุดใช้บริการของเราได้ทุกเมื่อ แม้ว่าเราจะมิได้ต้องการให้คุณทำเช่นนั้น ออกจากความเป็นหมู และ บริษัทริน แอนด์ ริน ซัพพลาย รวมถึงบริษัทในเครือของเรา อาจหยุดให้บริการแก่คุณ หรือเพิ่มหรือสร้างขีดจำกัดใหม่ๆ ในบริการของเราได้ทุกเมื่อ

เราเชื่อว่าคุณเป็นเจ้าของข้อมูลของคุณและการสงวนไว้ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของคุณเป็นสิ่งสำคัญ หากเราหยุดให้บริการ ในกรณีที่มีเหตุผลสมควร เราจะส่งคำเตือนที่เหมาะสมถึงคุณล่วงหน้า และให้โอกาสคุณในการนำข้อมูลออกจากบริการนั้น

ความรับผิดในบริการของเรา

ออกจากความเป็นหมู และ บริษัทริน แอนด์ ริน ซัพพลาย รวมถึงบริษัทในเครือของเรา จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียผลกำไร รายได้ หรือข้อมูล ยอดขาดทุนทางการเงิน หรือความเสียหายทางอ้อม ในกรณีพิเศษ ที่เป็นผลของเหตุการณ์อื่น ที่เป็นข้อยกเว้น หรือเป็นบทลงโทษตามที่กฎหมายอนุญาต

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดทั้งหมดของ ออกจากความเป็นหมู และ บริษัทริน แอนด์ ริน ซัพพลาย รวมถึงบริษัทในเครือของเรา สำหรับการเรียกร้องใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดนี้ รวมถึงการรับประกันโดยนัยใดๆ จะต้องไม่เกินยอดเงินที่คุณจ่ายแก่เราเพื่อใช้บริการ (หรือเพื่อจัดหาบริการให้แก่คุณอีกครั้ง หากเราได้เลือกดำเนินการเช่นนั้น) หรือหากคุณทำตามนโยนบายในการคืนเงินของเราอย่างถูกต้อง การรับประกันโดยนัยใดๆ จะไม่เกินยอดเงินที่คุณจ่ายแก่เราเพื่อใช้บริการพร้อมกับจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้ตามนโยบายการคืนเงิน

ออกจากความเป็นหมู และ บริษัทริน แอนด์ ริน ซัพพลาย รวมถึงบริษัทในเครือของเรา จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้โดยเหตุผลอันควร

เราตระหนักดีว่าในบางประเทศ คุณอาจมีสิทธิตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค หากคุณใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนตัว จะไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดนี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะจำกัดสิทธิตามกฎหมายใดๆ ของผู้บริโภคซึ่งไม่สามารถสละสิทธิได้โดยข้อกำหนดในสัญญา

การใช้บริการของเราในทางธุรกิจ

หากคุณใช้บริการของเราในนามของธุรกิจ ธุรกิจนั้นจะต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ธุรกิจจะไม่เรียกร้องให้ ออกจากความเป็นหมู และ บริษัทริน แอนด์ ริน ซัพพลาย รวมถึงบริษัทในเครือของเรา เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และพนักงานของเรา ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คุณ และคุณจะไม่ฟ้องร้องคดีหรือดำเนินการใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการใช้บริการหรือการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงไม่ให้บุคคลดังกล่าวมีความรับผิดหรือต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การสูญเสีย ความเสียหาย การฟ้องร้องคดี การตัดสินคดี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าทนายความ

เกี่ยวกับข้อกำหนดนี้

เราอาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดนี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริการ เช่น เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา คุณจึงควรทบทวนข้อกำหนดนี้เป็นประจำ โดยเราจะโพสต์ประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเหล่านี้ไว้ในหน้าเว็บนี้ และเราจะโพสต์ประกาศแจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีการแก้ไขไว้ในบริการที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้หลังจากมีการโพสต์ประกาศแจ้งเป็นเวลาสิบสี่วันเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับระบบการทำงานใหม่ของบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลด้านกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ทันที หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขของบริการหนึ่งๆ คุณควรหยุดการใช้บริการนั้น

หากมีข้อขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดนี้กับข้อกำหนดเพิ่มเติม ให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้

ข้อกำหนดนี้จะกำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ ออกจากความเป็นหมู และ บริษัทริน แอนด์ ริน ซัพพลาย รวมถึงบริษัทในเครือของเรา โดยจะไม่ให้สิทธิใดๆ แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม

หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ และเราไม่ได้ดำเนินการใดโดยทันที จะไม่ถือว่าเราสละสิทธิใดๆ ที่มี (เช่น การดำเนินการในภายหลัง)

หากปรากฏว่ามีข้อกำหนดใดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดส่วนที่เหลือ

ศาลในบางประเทศจะไม่บังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยกับข้อพิพาทบางประเภท หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศเหล่านั้น ซึ่งกฎหมาย ของประเทศไทย ถูกละเว้นจากการใช้บังคับ ก็จะบังคับใช้กฎหมายในประเทศของคุณกับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ มิฉะนั้น ถือว่าคุณยอมรับว่ากฎหมาย ของประเทศไทย (โดยไม่รวมถึงกฎเกณฑ์การเลือกใช้กฎหมายของประเทศไทย ) จะมีผลบังคับใช้ต่อข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ ในลักษณะเดียวกัน

แก้ไขล่าสุด 10 มค 2562